• English
  • Русский

Dymarsky Mikhail Yakovlevich

Dymarsky
Mikhail
Yakovlevich
Country: 
Position: 
professor of the Department of Russian Philology
Scientific degree: 
Doctor of Philology
Additional info

Publication in the collection of articles "Speech genres": Dymarsky M.Ya. The new old in the genre of the official naming, or again about the "newspeak". [Novoe staroe v zhanre ofitsial'nogo naimenovaniya, ili Eshhe raz pro «novoyaz»]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2009. Vol. 6. Genre and language.  Pp. 247-257; Dymarsky M.Ya. Between genre and creativity, or thinking of becoming pyrozhki-thinking by language personality. [Mezhdu zhanrom i tvorchestvom, ili k stanovleniyu pirozhkovogo myshleniya yazykovoj lichnosti]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 385-390.

Author's articles

No articles available.