• English
  • Русский

Orlova Natalya Vasilievna

Orlova
Natalya
Vasilievna
Country: 
Position: 
Professor of the Chair of the Russian Language
Scientific degree: 
Doctor of Philology
ORCID ID: 
0000-0003-1761-4765
Additional info

Publication in the collection of articles "Speech genres": Orlova N.V. Genres of oral speech and their "stylistic treatment": on the question of the relationship between style and genre. [Zhanry razgovornoj rechi i ikh «stilisticheskaya obrabotka»: k voprosu o sootnoshenii stilya i zhanra]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 1997. Vol. 1.  Pp. 51-56; Orlova N.V. The communicative situation – a speech genre – language person (based on the "Book of reviews and suggestions"). [Kommunikativnaya situatsiya – rechevoj zhanr – yazykovaya lichnost' (na materiale «Knigi otzyvov i predlozhenij»)]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 1999. Vol. 2.  Pp. 227-236; Orlova N.V. Genre and topic: on the basis of a typology. [Zhanr i tema: ob odnom osnovanii tipologii]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 2002. Vol. 3.  Pp. 83-92; Orlova N.V. Language of theoretical ethics and the language of "naive" morality: in the aspect of the problem of direct / indirect language means. [Yazyk teoreticheskoj ehtiki i yazyk «naivnoj» morali v aspekte problemy pryamykh/kosvennykh yazykovykh sredstv]. Pryamaya i nepryamaya kommunikatsiya – Direct and indirect communication. Saratov: Kolledzh, 2003. Pp. 253-263; Orlova N.V. Cultural conditioning of the dynamics of the genre (based on the advice in journal publications in various eras). [Kul'turnaya obuslovlennost' dinamiki zhanra (na materiale sovetov v zhurnal'nykh publikatsiyakh raznykh ehpokh)]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2007. Vol. 5. Genre and culture.  Pp. 262-272; Orlova N.V. Linguistic identity in an irregular situation: the choice of genre. [Yazykovaya lichnost' v nestandartnoj situatsii: vybor zhanra]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2011. Vol. 7. Genre and linguistic identity.  Pp. 94-107; Orlova N.V. The creative potential of the genre of philological analysis of the text and its implementation in student papers. [Tvorcheskij potentsial zhanra filologicheskij analiz teksta i ego realizatsiya v studencheskikh rabotakh]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 216-228.