• English
  • Русский

Sakharova Olga Viktorovna

Sakharova
Olga
Viktorovna
Country: 
Position: 
Assotiative professor of the Chair of Languages
Scientific degree: 
Kandidat of Philology
Additional info

Publication in the collection of articles "Speech genres": Sakharova O.V. The implementation of the language person in the genres of family communication. [Realizatsiya yazykovoj lichnosti v zhanrakh semejnogo obshheniya]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2009. Vol. 6. Genre and language.  Pp. 423-431; Sakharova O.V. The specificity of genre variativity of communication of the "problem" language person. [Spetsifika zhanrovoj variativnosti kommunikatsii «problemnoj» yazykovoj lichnosti]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2011. Vol. 7. Genre and linguistic identity.  Pp. 87-94; Sakharova O.V. Addressing as art (based on the genres of epigrams and congratulations). [Аdresatsiya kak tvorchestvo (na materiale zhanrov ehpigramm i pozdravlenij)]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 228-237.