• English
  • Русский

Balashova Lubov Victorovna

Balashova
Lubov
Victorovna
Country: 
Position: 
Professor of the Chair of Language Theory and History, and Applied Linguistics
Scientific degree: 
Doctor of Philology
ORCID ID: 
0000-0002-3979-2143
Additional info

Publication in the collection of articles "Speech genres": Balashova L.V. The metaphor in the genre of the lives of ancient literature. [Metafora v zhanre zhitiya drevnerusskoj literatury]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 1997. Vol. 1. Pp. 112-123; Balashova L.V. The image of the author and the recipient's image in a solemn ode to love lyrics and the eighteenth century. [Obraz avtora i obraz adresata v torzhestvennoj ode i lyubovnoj lirike XVIII veka]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 1999. Vol. 2. Pp. 236-244; Balashova L.V. Father or the Lord, my child or slave? (Concepts of recipient and author in the genre of morning and evening prayer). [Otets ili Vladyka, chado ili rab? (Kontsepty adresata i avtora v zhanre utrennej i vechernej molitvy)]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 2002. Vol. 3. Pp. 186-200; Balashova L.V. Conceptual metaphor and literary genres. [Kontseptual'naya metafora i literaturnye zhanry]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: College, 2005. Vol. 4. Genre and concept. Pp. 306-317; Balashova L.V. Genres "extra-literary language culture" in the mirror of metaphor. [Zhanry «vneliteraturnoj rechevoj kul'tury» v zerkale metafory]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2007. Vol. 5. Genre and culture. Pp. 21-44; Balashova L.V. Nominations of speech genres and their components in the modern Russian language. [Nominatsii rechevykh zhanrov i ikh komponentov v sovremennom russkom yazyke]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2009. Vol. 6. Genre and language. Pp. С. 59-79; Balashova L.V. Vocatives-metaphors in the communicative competence of the possessor of the slang of youth. [Obrashheniya-metafory v kommunikativnoj kompetentsii nositelya molodezhnogo slenga]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov: Publishing Center "Science", 2011. Vol. 7. Genre and linguistic identity. Pp. 169-188; Balashova L.V. The concept of "creative genres" in modern Russian jargons. [Predstavlenie o «tvorcheskikh zhanrakh» v sovremennykh russkikh zhargonakh]. Zhanry rechi – Speech genres. Saratov, Moscow, 2012. Vol. 8. Genre and creativity. Pp. 37-44.